Oferta

Komplesowe usługi w zakresie budowy dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz prywatnych:

 • wykonanie wykopów,
 • podbudowy z materiałów kamiennych,
 • warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego,
 • wykonanie odwodnieni dróg,
 • oznakowanie pionowe.

Remonty cząstkowe dróg bitumicznych:

 • remont cząstkowy przy użyciu remontera typu STRASSMAYR emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi,
 • remont cząstkowy masą asfaltową na gorąco,
 • powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej jedno, dwu lub trzykrotne przy użyciu kombajnu do powierzchniowych utrwaleń emulsja asfaltową i grysami bazaltowymi.

Kompleksowe usługi utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych:

 • letnie i zimowe utrzymanie dróg,
 • zamiatanie dróg,
 • remonty cząstkowe dróg,
 • remonty chodników,
 • remonty urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • remonty poboczy, rowów, systemów odwodnieni,
 • wycinka drzew, krzewów, koszenie traw,
 • odśnieżanie dróg i chodników,
 • likwidacja śliskości dróg, chodników i przejść,
 • sprzątanie pasów drogowych.

Remont i budowa mostów:

 • remonty przepustów betonowych i żelbetonowych,
 • remont mostów żelbetonowych,
 • budowa przepustów żelbetonowych,
 • budowa mostów żelbetonowych,
 • budowa przepustów metalowych w technologii Tubosider.

Budowa, remonty i regulacja cieków wodnych:

 • regulacja rzek i wzmacnianie dna oraz brzegów,
 • umocnienia brzegów i skarp,
 • remonty i regulacja rowów.

Budowy placów, chodników:

 • budowy placów z kostki brukowej,
 • budowy placów z betonu asfaltowego,
 • budowy chodników z kostki brukowej,
 • wykonywanie podbudowy z materiałów kamiennych pod place i chodniki.

Produkty wytwórni mas bitumicznych:

 • produkcja masy bitumicznej (różne typy i rodzaje mieszanek w zależności od potrzeb odbiorcy),
 • wykonywanie nawierzchni asfaltowych specjalistycznym sprzętem,
 • sprzedaż gotowej masy bitumicznej.

Produkty wytwórni betonu:

 • produkcja betonu różnych klas,
 • produkcja prefabrykatów dla budownictwa drogowego ( przykładowe zdjęcia i specyfikacja w galerii realizacji z betonu)
 • sprzedaż betonu z transportem,
 • usługi pompo-gruszkami.

Zakład przeróbczy kruszyw

 • wydobycie i sprzedaż kruszyw,
 • produkcja kruszyw do betonów i mas bitumicznych,
 • sprzedaż i dostawa kruszyw różnych frakcji.

Usługi sprzętowe i wynajem:

 • usługi transportowe,
 • transport wielkogabarytowy,
 • transport ciężkiego sprzętu,
 • pomoc drogowa,
 • wynajem sprzętu (walców drogowych, frezarek, koparek, równiarek, samochodów ciężarowych itp.)

Nowy typ mieszanek stabilizacyjnych wykonanych na bazie lepiszcza do stabilizacji - sprasowanych pyłów używanych do stabilizacji

 • pyły stanowią składniki produktów: stabilizacja danego gruntu cementem albo budowa drogi lub stabilizacja z wykorzystaniem mieszanki stabilizacyjnej, w której to mieszance nastąpi zastąpienie cementu pyłami w ilości 50%.

Nowy typ materiału do hydroizolacji dla budownictwa - sprasowane pyły do hydroizolacji

 • produkt posiada doskonałe właściwości hydroizolacyjne i może być stosowany do hydroizolacji typu ciężkiego jak również do izolacji zbiorników wodnych oraz wałów przeciwpowodziowych.

Mieszanka mineralno-asfaltowa o obniżonych temperaturach produkcji

 • Innowacyjna mieszanka mineralno-asfaltowa z zastosowaniem elastomeroasfaltów z dodatkiem upłynniaczy pochodzenia roślinnego. Rozwiązanie proekologiczne do zastosowań do warstw przeciwspękaniowych przeznaczonych do zniszczonych nawierzchni drogowych.